Elektrické podlahové vytápění - montáž

Elektrické podlahové vytápění - montáž

Elektrické podlahové vytápění je v dnešní době celkem častým řešením vytápění v obytných domech. 

Používá se jako součást kombinovaného topného systému v moderních domech, nebo jako samostatný systém vytápění pro celý dům či jeho části. Systémy jsou neustále modrnizovány.


Dávno jsou pryč doby, kdy se elektrické podlahové vytápění nerentovalo, jelikož byla velká spotřeba elektřiny, navíc díky špatně provedené izolaci docházelo ke značným tepelně izolačním ztrátám.

Dnešní systémy topných rohoží jsou moderní, úsporné, značně účinné a fungují velmi dobře. Aby takovéto podlahové vytápění fungovalo dobře, musí být ale kromě použitých kvalitních komponentů také dobře instalováno. Tento článek pojednává o montáži elektrické topné rohože do betonu či anhydritu, samonivelační hmoty a jedná se o mírně akumulační systém.

Před popisem samotné montáže jen uvedeme na pravou míru fakt, že je třeba mít podklad podlahy perfektně tepelně izolovaný, jinak bude docházet ke značným tepelným ztrátám do souvrství podlahové konstrukce. Je logické, že teplo chceme mít v horní vrstvě podlahy, aby nám sálalo směrem do místnosti. Proto musíme podlahu velmi dobře izolovat tepelnou izolací. Taková minimální tloušťka průměrné tepelné izolace by měla být někde mezi 7 až 10 cm. Jako příklad uvedeme nejvhodnější tepelnou izolaci a tou je XPS extrudovaný polystyren. Dlouhodobé teplo v podlaze na něj nemá žádný degradující vliv a samotný extrudovaný polystyren je značně odolný vůči mechanickému namáhání. Také je možné použít jinou tepelnou izolaci (polystyren EPS podlahový), tato ale musí mít tepelnou odolnost vůči teplotám kolem 75°C. V případě tohoto zateplení leze také klást elektrickou topnou rohož přímo na desky XPS. Pokud se bude roznášecí akumulační vrstva armovat například kari sítí, je třeba zajistit, aby kari sít nepoškodila topný kabel.

Pokud se jedná o rekonstrukci, kde velmi často bývá málo prostoru pro dodatečnou tepelnou izolaci, pak je dobré pro rychlejší náběh podlahového topení použít desky F-board, kdy bude stačit tloušťka 0,6 - 1 cm. Desky nainstalujte do stěrky nanesené zubovým hladítkem, nejlépe je použít lepící tmel. Elektrickou topnou rohož pak pokládejte přímo na desky F-board. Není třeba používat žádnou penetraci.

Samotná instalace topné elektrické rohože.

Podkladní plocha musí být čistá a hlavně bez ostrých předmětů, kamínků, které by mohly poškodit kabely topné rohože. Po rozvinutí topné rohože na požadovanou plochu podlahy odstraňte ochrannou vrstvu ze samolepících pásek a rohož přilepte pomocí těchto samolepících ploch k podkladu. Pokud se jedná o vlhký prostor, tak je třeba spojit ochranné opletení kabelů rohože s ochranným pospojováním místnosti, kde probíhá instalace. Spojka, která spojuje studený konec a topný okruh rohože nesmí být instalována do ohybu. Po takto nainstalované topné rohoži proveďte kontrolní měření. Měří se odpor topného okruhu a také izolační odpor, dále se měří unikající proud. V případě správného postupu se naměřené hodnoty zapisují do záručního listu. Pak následuje zalití betonem, nebo anhydritem, které je popsané níže. Po tomto úkonu opět přeměříme hodnoty a opět se zapíší do záručního listu topné rohože.

Zalití betonovou směsí, nebo anhydritem či samonivelační hmotou.

Zalití pak provádíme betonovou směsí, která musí být dokonale zhutněná, směs nesmí obsahovat žádné vzduchové bubliny a podobné vady. Do směsi přidejte plastifikátory. Je potřeba zajistit dokonalý kontakt topné rohože s betonovou či anhydritovou vrstvou, která je zároveň akumulační. Při hutnění betonu postupujte velmi obezřetně a provádějte hutnění ručně, vše tak abyste nepoškodili kabely topné rohože. Je zakázáno při tomto procesu používat ponorné vibrátory.

Pokud při betonování musíte práci nutně přerušit, tak zajistěte, aby přestávka nebyla delší nežli 1 hodina. Po této časové přestávce může a většinou nastane chyba a to je fakt, že se betonové plochy dokonale nespojí. Pokud by ale došlo k tomuto, je nutné vytvořit adhezivní spojovací můstek. K tomuto postačí použít penetraci.

Uvedení topné rohože do provozu je možné nejdříve po 28 dnech po zalití směsí betonu. Tedy až po úplném vyzrání betonové vrstvy. Horní nášlapná vrstva musí být schválena výrobcem topné rohože, jako způsobilá pro tepelně namáhané podlahy.

Montáž rohože musí provádět odborná firma, proto samotnou montáž rohože přenechejte raději zkušenému pracovníkovi z renomované firmy, která má s tímto zkušenosti.

Pavel Hanzelín - portál Podlahy.com

Komentáře jsou u tohoto článku zakázány