Všeobecné podmínky

Tyto pravidla upravují obchodní podmínky, podmínky přístupu a užívání internetového portálu PODLAHY.com

1. Obecná ustanovení
Tato ustanovení vydávají podmínky a právní omezení používání internetového portálu (dále jen podmínky) na internetové adrese
https://www.podlahy.com/ (dále jen portál PODLAHY.com) ve vztahu ke třetím osobám.

Zřizovatelem, provozovatelem a majitelem stránek http://www.podlahy.com/ je právnická osoba (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (dále jen Autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel je oprávněn poskytnout reklamní plochy na internetovém portálu PODLAHY.com zadavateli prezentace reklamních sdělení či
jiných reklamních prvků (dále jen Zadavatel) jako jsou: Registrace materiálů a firem do katalogů, publikace Firemních článků, Inzerce,
Krátké textové zprávy, Bannerová reklama, prezentace partnerů a sponzorů internetových stránek a to v souladu s platnou nabídkou
provozovatele.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetový portál PODLAHY.com (dále jen Uživatelé).

2. Obsah internetového portálu PODLAHY.com
Obsah portálu PODLAHY.com je průběžně obnovován a upravován a má pouze informační charakter.

Obsah portálu PODLAHY.com byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost
a aktuálnost tohoto obsahu.

Provozovatel nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu portálu
PODLAHY.com. Stejně tak uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na portálu PODLAHY.com nemá povahu nabídky nebo
jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, doporučení, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není
výslovně uvedeno jinak, nemá obsah portálu PODLAHY.com povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv
transakce.

Informace a názory nebo jiná sdělení uveřejněná na portálu PODLAHY.com musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich vzniku a
uveřejnění na portálu PODLAHY.com.

Provozovatel. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu portálu PODLAHY.com.

3. Autorská práva
Užívat portál PODLAHY.com jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez písemného souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Přístup a používání portálu PODLAHY.com je bezplatné.

Jakékoliv zásahy do technické či věcné podstaty portálu PODLAHY.com jsou zakázány. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek.

4. Reklama
4.1. Rezervace a objednání Reklamy

Zadavatel reklamy je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura. Pokud registraci provede
činitel k tomu nepovolaný, Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám.

Reklamní plochu je možno rezervovat na základě emailové nebo písemné rezervace se stanovenými náležitostmi, kterými jsou: Název kampaně;
obchodní jméno a IČ subjektu pro kterého je kampaň realizována, termíny, reklamní produkty a pozice, ceny dle ceníku.

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. Rezervace bez závazné objednávky propadá do 5 pracovních dnů před plánovaným spuštěním kampaně.

Reklamní plochu je možno objednat na základě emailové, písemné nebo faxové objednávky zadavatele, nebo zálohové (pro-forma) faktury provozovatele se stanovenými níže uvedenými náležitostmi:

Objednávka musí obsahovat:
Fakturační adresu Zadavatele
IČ Zadavatele
DIČ Zadavatele
Poštovní adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy

Kontakt
Kontaktní osoba
Telefon, fax, e-mail

Reklamní plochu je možno objednat nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Objednávka se stává
závaznou okamžikem jejího přijetí, tedy řádným potvrzením o přijetí objednávky, které odešle Provozovatel Zadavateli emailem nebo faxem
nebo podpisem Zadavatele a oprávněného zástupce Provozovatele na pro-forma faktuře. Provozovatel si však v těchto případech vyhrazuje
právo na odmítnutí a nerealizování takové objednávky s tím, že je povinen toto oznámit Zadavateli alespoň 1 den před započetím kampaně
dle objednávky.

Objednávka musí být v minimální výši 1.500,- Kč bez DPH.

4.2. Reklamní podklady
Veškeré reklamní podklady které mají být prezentovány na portálu PODLAHY.com dle objednávky Zadavatele je Zadavatel povinen Provozovateli
poskytnout nejpozději 6 pracovních dnů před plánovaným spuštěním reklamní kampaně.

Zadavatel je povinen před každou novou reklamní kampaní dodat nové reklamní podklady v souladu s těmito ustanoveními. Provozovatel není
povinen podklady po skončení reklamní kampaně vracet zpět Zadavateli nebo archivovat.

V případě nekompletního, opožděného, nebo nekvalitního dodání podkladů není doba reklamní kampaně prodloužena o dobu odpovídající
prodlení Zadavatele a Zadavatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny, nebo její poměrné části.

4.3. Změny vreklamních kampaních
Veškeré podklady k zamýšlené změně v Provozovatelem potvrzené reklamní kampani je povinen Zadavatel doručit provozovateli nejpozději 3
dny před termínem zamýšlené změny reklamní kampaně. V případě pozdějšího dodání podkladů Provozovatel neručí za včasné provedení
požadovaných změn v reklamní kampani. Změna reklamní kampaně pokud není v rozporu s podmínkami užívání portálu, pak bude realizována v
nejbližším možném termínu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu reklamních formátů a kategorií, v nichž jsou reklamní sdělení uveřejňována. V případě zařazení
reklamního sdělení do kategorie si Provozovatel vyhrazuje právo přesunout reklamní sdělení do relevantnější kategorie, pokud takováto
vznikne.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo na zrušení jednotlivého reklamního formátu či kategorie. Provozovatel se zavazuje nabídnout
Zadavateli u takovéhoto reklamního formátu nebo kategorie v níž mělo být reklamní sdělení zařazeno v případě objednávky či dosud
neukončené reklamní kampaně Zadavatele, plnění v obdobné kvalitě, jež bude odpovídat záměru reklamní kampaně Zadavatele. Pokud Zadavatel
nevysloví s takovýmto obdobným plněním souhlas, je Provozovatel povinen mu bezodkladně vrátit část ceny odpovídající nerealizované
reklamní kampani.

V případě že Provozovatel neuskuteční sjednanou kampaň z důvodů na straně Provozovatele, bude Zadavateli poskytnuta náhrada v podobě
prodloužení sjednané kampaně v délce shodné s délkou nezobrazování sjednané kampaně.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit, pozastavit a/nebo odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a kampaně.

Provozovatel je oprávněn po oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků, Zadavateli oznámit kdykoli
v průběhu kampaně či před jejím spuštěním pozastavení nebo zrušení uveřejnění reklamního sdělení či jiných reklamních prvků.

5. Vyloučení odpovědnosti a záruk
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto internetovém portálu. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění
provádět změny informací na tomto internetovém portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody, které
uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním portálu PODLAHY.com.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách
PODLAHY.com. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Zadavatel zcela odpovídá za formu, obsah, pravdivost veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich
soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou
v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

Zadavatel se zavazuje uhradit provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé uplatněním nároků třetích osob vůči Provozovateli z titulu
porušení práv třetích osob. Tím není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody, vzniklé porušením práv třetích osob, kterou se
Zadavatel zavazuje v daném případě uhradit.

Zadavatel reklamy potvrzuje Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých
potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na portálu PODLAHY.com, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná
majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení.

Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel reklamy povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat
majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám, nezaručuje možnost připojení a
bezchybné fungování portálu PODLAHY.com.

Za obsah jiných www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím portálu PODLAHY.com, nebo ze kterých je možné se připojit na stránky
PODLAHY.com Provozovatel neodpovídá. Neodpovídá ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na
takovýchto www stránkách.

6. Finanční podmínky
Cena za reklamní kampaň je uvažována ve výši dle platných ceníků uvedených na portálu PODLAHY.com. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH,
jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

Provozovatel si vyhrazuje právo žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele
nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením příslušné reklamní kampaně. Provozovatel není povinen kampaň realizovat v případě, že
platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 10 dnů po skončení reklamní kampaně,
případně do 10 dnů po konci kalendářního měsíce. Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce
vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně. Doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel
oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

Pokud Zadavatel požaduje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 5 pracovních dní před
datem objednaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu jsou objednateli účtovány storno poplatky - při zrušení objednávky
do 5ti pracovních dnů před datem objednaného dne započetí kampaně poplatek 35 % z ceny objednané kampaně, při zrušení objednávky v období
kratším než 2 pracovní dny před datem objednaného dne započetí kampaně poplatek 50 % z ceny objednané kampaně, při zrušení objednávky u
již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy poměrnou část za objednanou reklamní
kampaň Zadavateli nevrací.

Reklamní kampaň nebo sdělení se považuje za ukončené z důvodů na straně Zadavatele, pokud je Zadavatel v prodlení s úhradou jakékoliv
pohledávky za Provozovatelem. Po řádné úhradě takovéto pohledávky se smluvní strany dohodnou na pokračování v kampani, je-li to s ohledem
na její neobsazenost nadále možné.

7. Ochrana dat a osobních údajů
V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Provozovatel portálu PODLAHY.com si uvědomuje práva a povinnosti osob poskytujících údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu
Zákona a respektuje zájem Uživatelů stránek a Zadavatelů reklamy o ochranu osobních údajů.

Provozovatel nebude osobní údaje, které poskytne Uživatel při užívání portálu PODLAHY.com předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s
výjimkou případů vymezených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Při návštěvě Uživatele na portálu PODLAHY.com, dochází ke sledování pohybu Uživatele po portálu PODLAHY.com včetně zjištění doménového
jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele, naopak nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných privátních údajů poskytnutých
Uživatelem v minulosti.

Provozovatel může kontaktovat Uživatele stránek nebo Zadavatele reklamy na základě poskytnutých údajů za účelem poskytování informací o
produktech nebo službách. Pokud Uživatel nebo Zadavatel nemá zájem na použití těchto údajů, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem stránek nebo Zadavatelem reklamy pro použití v marketingu pro vlastní potřeby,
vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům.

Pokud se Zadavatelé registrovali pro určitou službu, je Provozovatel oprávněn se obrátit na Zadavatele za účelem ověření aktuálnosti
popřípadě správnosti poskytnutých osobních údajů. Jestliže bude existovat opodstatněná pochybnost o správnosti údajů, budou blokovány. V
případě, že je nebude možné opravit nebo ověřit, nebo by takováto oprava a ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady, obtížemi, dojde k
jejich likvidaci.

Každý Zadavatel reklamy, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat provozovatele o poskytnutí informace o
tom, jaké osobní údaje o něm provozovatel zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Registraci pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na portálu PODLAHY.com může Zadavatel kdykoliv zrušit po uhrazení nákladů
vzniklých zrušením služby.

Uživatelům portálu nebo Zadavatelům reklamy doporučujeme, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné údaje, které pokládají
za důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. Při elektronické komunikaci
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány.

V zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů budou v budoucnu vedené služby dále rozšiřovány.

8. Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění změnit.

Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením obchodní zásilky nebo jiného oznámení na adresu uvedenou Zadavatelem, z důvodu
že taková adresa není v provozu, není používána, nebo se uživatel na této adrese nezdržuje.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

Provozovatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu. O této skutečnosti budou Zadavatelé vyrozuměni.

Tyto Podmínky užívání internetového portálu PODLAHY.com jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou
nedílnou součástí potvrzené objednávky). Bez odsouhlasení podmínek užívání internetového portálu PODLAHY.com Zadavatelem není možno
uzavřít obchodní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem. V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Podmínkami užívání internetového portálu
PODLAHY.com, mají vždy přednostní právo Podmínky užívání internetového portálu PODLAHY.com.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na portálu PODLAHY.com.